เกี่ยวกับบริษัท

รับซื้อรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร เพื่อจำหน่าย หรือแปรรูปจำหน่าย รวมถึงปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ทุนจดทะเบียน (บาท) 100000 บาท

ที่อยู่

26/1 หมู่ที่ 2 ต.ห้วยยางโทน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี '7014

บจ.ข้าวพันธุ์ดีห้วยยางโทน จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน