เกี่ยวกับบริษัท

รับซื้อรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร เพื่อจำหน่าย หรือแปรรูปจำหน่าย รวมถึงปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ทุนจดทะเบียน (บาท) 100000 บาท

ที่อยู่

5 หมู่ที่ 1 ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี '7019

บจ.แปลงใหญ่ข้าววิสาหกิจชุมชนบ้านรางพลับ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน