เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร ทุนจดทะเบียน (บาท) 300000 บาท

ที่อยู่

1/1 หมู่ที่ 3 ต.ห้วยขุนราม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี '1514

บจ.แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ห้วยขุนราม จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน